Предложения и отзывы.

автор
rolan
rolan
Опубликовано: 2016-09-09
Блог: О кино
0
Предложения и отзывы.
Комментарии (89)
Mar 28, 2016
seren
seren
не помещало бы хороший монтаж
Mar 28, 2016
chechen
chechen
ты нверно смотрел ЧСД-1 только ))
Mar 28, 2016
amir-san
amir-san
чамдыкта черлеринде угжок аянныг кылдыр тывалааш, оскелеринде бодуун состерни орустап каан боор чорду. Арыг тывалап калза сеткилден боор ирги бе))) мындыг саналдыг мен))
Mar 28, 2016
rolan
rolan
)) Харын артистерге арыг тывалан дээрге эгезинде эки боор оон шуут уе шагывыс бергедээрге боттарынга эптештир чугааланар дээрге чамдык орус сосетр ажыглай бээрлер ( Харын черле кызыдар ыйнаан бис )
Mar 28, 2016
amir-san
amir-san
камера дыка шимчевес кылдыр черге бир даяндырыптар чуведен чогаадыпса кандыгыл, камера шимчеп турар хевирлиг аан)))
Mar 28, 2016
rolan
rolan
)) Штатив бар бисте, ам чамдыкта шимчээр кадрлар база херек диинь ) Зрительдер переживатьтаар кылдыр )
Mar 28, 2016
oyusho
oyusho
а мне все нравится)) как бы на ощибках учимся и модернизированное время так что со временем все хорошо будет, даже 3D надеюсь будет)))))) да я с Амыр-Санаа согласна тывалаан болза экиле)))
Mar 28, 2016
nazyn
nazyn
Надо слова хорошенько выучить,репетировать репетировать репетироватьи ни каких броблем не бует
Mar 28, 2016
rolan
rolan
Правильно, надо быть просто ответственным человеком и тогда все у вас будет хорошо. Вот некоторые актеры думают, что они ркуто играют ) но на самом деле они в серьез сами не воспринимают свою работу в кино, поэтому как-то плохо получается (
Mar 28, 2016
snezhana
snezhana
Мдааа быть актером, наверно очень сложно, Ролан хорошо это знает )
Mar 28, 2016
ajlana
ajlana
арайла актерларнын ойнакпааны эмин этир наигранно чорду.Но думаю что со временем будут улучшения)
Mar 28, 2016
rolan
rolan
) Бывает. Где то удается, где то нет. Все бывает, но скоро все будет так, как надо )
Mar 28, 2016
ajlana
ajlana
Хорошо)))))Желаю дальнейших процветаний
Mar 28, 2016
rolan
rolan
спсб больСое
Mar 28, 2016
kara-kis
kara-kis
Вот фильм "Ынакшыл-моркоп" там сыграли актеры, у них-то все получается естественно, не наиграно Мне понравилось. Вот в других фильмах как-то чувства через край. Но несмотря на все это фильмы хорошие, интересные ) Мне очень нравятся )
Mar 28, 2016
Mar 28, 2016
gennadij
gennadij
Ролан интересную затею вы придумали Молодцы Где с вами можно встретиться где у вас основной штаб ))
Mar 28, 2016
rolan
rolan
Пиши сюда, есчо пиши мне в личку, там поговорим.
Mar 28, 2016
artish
artish
Экии арат чон, база Ролан Тыва кино тытырарда эки объективтен садып алзынарза???Тыва киноларны коруп турарымга эмин эртир дайын-чогуш кылдыр ундуруп турарынга арай тааржынмас тыр мен.Чуге дизе Тыва арат чон дайылдажыр-чокшуур сеткилче кире берзе канчаар?? Шупту чуве багай дивейн тур мен буруудатпайн корунер Ынакшыл киноларны база эмин эртире бээрге Тыва арат чон кыжыра бээр боор чуве диин

Оон бир шагдала бажымга чоруп келген бодалым

Кинону орус дылга тытырза кандыгыл??? Международный уровеньче ундурзе кандыг чувел???Англий дылга даа болза, ЧУГЛЕ КАЧЕСТВО ЭННЕ ЭКИ КЫЛДЫР УНДУРГЕШ Ролан киноларынар канчап-даа кээрге солун дур
Mar 28, 2016
rolan
rolan
Четтирдим сетклинерден ынчаар сагышсырап турарынар дээш. Киноларывыстын шыннарын хогжудерде база ажыл чоруп турар, ылангыя чаа киновус ам шыннары эки деп бузурээр ди рмен. Ам утка талазы биле чамдык иноларывыс арай-ла каржы-даа болза утказын хандыр коруп корунер даан, бир-ле чуткулдуг боор эки талазынче. Улегер домактар-даа бижип турар бис. ) Харын таптыг ынкашыл дугайында ундуруптер дээрге эки сюжет херек бооп тур )
Mar 28, 2016
radzhu
radzhu
Ындыг харын сюжет эки ле болза,онмашка бир-ле кино оттунуп турар деп баар.Тыва чогаалчыларнын кандаг-даа онзагай чогаалдары бар-дыр ону кино кылдыр ажырдаарын кандыг кылдыр коор дир силер?
Mar 29, 2016
rolan
rolan
ие ол айтырыгны шинчилеп коруп ооренип тур бис. )))
Mar 29, 2016
radzhu
radzhu
Тыва тоолдар дег езулуг чараш аянныг шаандакы-даа бол тыва аныяктарнын илереткен ынакшылын чогаалдар кайда боор.
Mar 29, 2016
rolan
rolan
харын бис тыва анимэ база кылып тур бис чаа киновуста. Чурукчу база заказтап алдывыс, чуруп тур ))) оон тоолдарны база чуруур бис )))
Mar 29, 2016
vitalij
vitalij
Чего не хватает в твоих фильмах? Определенно Джонни Деппа и Пенелопы Крус )))
Mar 29, 2016
alina
alina
На русском бы )
Mar 29, 2016
rolan
rolan
У нас будут свои Пенелопы и БРеды с Питами, Анджеликами и Джолями ))))) все фильмы щас будут, по крайней мере, выходить с русскими субтитрами )
Mar 29, 2016
alina
alina
субтитрами...=.= хотя ладно. всё равно я дорамшица со стажем... )
Mar 29, 2016
rolan
rolan
дорамщицы тоже будут довольны этим фильмом ) потому что эмоции перекроют при просмотре этого кина )
Mar 29, 2016
sergej
sergej
Получается), и это уже хорошо, даже отлично)
Но можно еще лучше вы ведь это можете я знаю
Mar 29, 2016
Mar 29, 2016
artish
artish
ролан а ваш новый фильм в других городах будет??ну студентам Тувинцам конечно
Mar 29, 2016
rolan
rolan
будем показывать в других городах и тувинцам всем )
Mar 29, 2016
marta
marta
Экии Ролан база катап буруудатпайн корунер, ынчалза-даа бо чугааже киришпес арга чок болду , черле сайгарар апаар ышкаш боорга бижий бердим, ынчаарга орус дылдын беттинде баштай эгезинде чугле арыг тыва дыл кырынга ундурер болза эки диин, тыва дыл кырында безин арай (буруудатпайн корунер) чиг кинолар болуп турда, орус дыл кырынга ам-даа арай-ла бичии эрте боор деп бодап тур мен. Мен моол киноларны база бо-ла коргулээр турган мен ол дээрге 2005-6 чылдарда, ында кандыг-даа очулга чок турган, ам та кандыг билбес мен, ол кинолар дыка уткалыг болганындан кижи очулгазы чок кинонун утказын дораан билип каар боор чорду, безин ыглап-даа орар боор аан)), артында-ла международный чергелиг дээрге, бо киноларнын утказы шупту домей боор болза солун-даа эвес апаар чуве-диин, бир эвес международный уровень дээр болза кымнын-даа сюжединге домей эвес кинолар ундурер болза эки даан, бир дугаар между-ый уровеньге унген тыва кино эн-не чараш шын тыва кино кылдыр унуп кээр болза ынчан улуг тынып болур аан, тывалар шыдаар улус-дыр, чараш чон-дыр деп унуп кээр, ам ол-ла мафияларнын дугайында тывалар ойнап ундуруп кээр болза шуут солун эвес боор, тыва кижилерни европанын кижилери биле канчаар даа деннеп болбас чуве диин, боттарывыс ону билир болгай бис, бистин боттарывыстын культуравыска, тоогулеривиске ундезилээн болза эки чижээ (салчак токанын даа дугайында, эзир каранын, Субудай маадырны) дээш дыка хой диин, Ролан, оон бир дилээм бар, бистин чангыс арткан ВОВ киржикчизи В. Байлактын амыдыралындан чуге барып дыннап, бижип ап болбас деп шуут коргунчуг кино унуп кээр диин, чугле бодунун аныяк турган амыдыралынын дугайында -даа болза солун шээй, манаа чугле фантазия чогаал херек ышкаш, чугле фантазия мээн бодалым -дыр, а херек кырында чогум берге деп чувени база билип тур мен акша талазы-биле, ынай бээр чорууру дээш чарыгдалдар база дыка хой болур боор, буруудаптпайн корунер база катап
Mar 29, 2016
vitalij
vitalij
С огромным уважением отношусь к Вере Байлак, но считаю, что если снять ее биографию, и тем более для Европы, то фильм провалится. Ну что такое убитые ею три фашиста? Перелом в ход войны не внесла, со Сталиным не пила, секретную инфу у Гитлера не воровала, пакт Молотова-Рибентропа не подписывала, в Сталинградском аду не горела, в блокадном Ленинграде не голодала. Конечно, можно чуток подправить биогрфию и написать офигенный сценарий, как молодая санитарка Вера Байлак попала в ад по имени 2 мировая, вокруг гибнут, мрут, а она на своих хрупких азиатских плечах выносит солдат, попадает постоянно в передряги, рискует жизнью, да и еще с тройного разворота бьет в челюсть офицерам вермахта, но потом попадает в плен, а там концлагерь с нечеловеческими условиями, газовыми камерами, но она стойко проходит и это, ведь там, на протяжении всего фильма, ее греет надежда и любовь. Чтобы попасть к любимому, она организовывает мятеж, бунт в лагере, и благодоря тонкой стратегии, убив охрану, ей удается бежать. Конечно большинство в лагере героически умрут, но она сбежит и попадет куда нибудь в Берлин, где на обломках рейгстаха будет искать любимого... Примерно такой сюжет бы был интересным, но спрашивается, а при чем тут Вера Байлак? Ведь на самом деле такого не было... Да и вообще жанр ЖЗЛ (жизнь замечательных людей) и прочие биографии в большинстве проваливаются. Даже фильмы про Чингисхана почему то проваливаются. Даже сам не знаю, хотя в его биографии было все, да и европейцам Чингисхан намного интересен, чем например Субедей, про которого они ничего не знают. Мне кажется, лучше снимать выдуманные истории, т.к. там будет простор для фантазии и можно много чего выдумать.
Mar 29, 2016
vitalij
vitalij
Хотя я сам очень обожаю историческое кино и фильмы основанные на реальных событиях. Но все таки я реалист, и считаю, что с маленьким бюджетом лезть в историческое кино, тем более с прицелом на Европу не стоит. Вот если дадите Ролану хотя бы 3 миллиона, желательно в долларах (хотя можно и в евро), а лучше все 5 или даже 15 лямов, то это уже другой вопрос. Он вам не только историческое кино снимет, но и Анджелину Джоли на роль Веры Байлак пригласит )))
Mar 29, 2016
marta
marta
почему вы осуждаете чужих мнений, тем более издевательски, если честно во всем мире люди все олицетворяют своих героев какими бы они ни были и чего-то они стоят в этой жизни, кстати, сейчас популярны исторические фильмы, а не мюзиклы И думаю, вряд ли кто-то дасть за какой-то мюзикл 15 лямов это нереально, если вы заметили, я про финансовые проблемы тоже понимаю, но из вышеперечисленных все хотят исторические фильмы не только я одна, так что не спорьте со мной
Mar 29, 2016
vitalij
vitalij
А я что спорю что историческое это плохо? Я же написал, что обожаю историческое кино, а также фильмы основанные на реальных событиях (читайте внимательнее комментарии). Только вот чтобы снять такие фильмы, нужны нормальные деньги. Например провальный фильм "Тайна Чингисхана" якуты сняли за 10-15 млн долларов. А вот на мюзикл, а также на комедию, боевик, драму? ужастик и прочее достаточно суммы меньше одного ляма, причем в рублях. Потому Ролан и снимает боевики, которые вам надоели. Большей суммой он к сожалению не распологает. Кстати, только на короткометражный фильм Владимира Копуша "Очалан" ВГИК потратил если не ошибаюсь 700 тысяч рублей. А фильм чуть больше 10 минут идет. Даже не распологая суммой хотя бы в 700 тыс., Ролан умудряется снимать ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ которые идут полтора часа.
Mar 29, 2016
vitalij
vitalij
Кстати, перечитав свой пост так и не понял, где и в чем и главное над кем я издевался? Над Верой Байлак не издевался, более того еще раз повторюсь к ней я отношусь с большим уважением. Упоминул Чингисхана, Субедея, и даже Анджелину Джоли, но их я тоже не оскорблял. Вас я не материл, более того даже не упоминал. Единственное - не согласился и не собираюсь соглашаться по ряду положений. Не согласие с оппонентом по моему не является издевательством. А вот вы от моего имени привираете, что не есть хорошо...
Mar 29, 2016
marta
marta
но мне казалось так, и при чем тут Анжделина Джоли, и если вы хорошо заметили, я написала, что про финансовых проблем я тоже понимаю, а боевики не только мне, уже всем надоели, и здесь видимо почти все, о том и комментируют. И кстати, нашими фильмами интересуются только молодежь, а большинство количество людей видят в нем одни и те же жанры, поэтому люди о том и спорят...
Mar 29, 2016
vitalij
vitalij
Понятно, я сам выступаю за жанровое разнообразие, потому и предлагаю мюзикл, а вдруг удастся? Хотя сразу предупреждаю я не фанат мюзиклов. Можно выпускать что-то филосовское как тот же Очалан. Смотрели? Советую, фильм классный. Просто мне кажется, что времена исторических блокбастеров, еще не пришло и снимать пока рано. Может через года два. Просто не хочется, чтобы выходил очередной "Кочевник" или "Тайна Чингисхана". А вообще я предлагаю снимать анимэ, тем более вкрапления анимэ в последнем фильме "Эгил Эш" вышло на заглядение. До сих пор под впечатлением... )
Mar 29, 2016
marta
marta
спасибо за совет, но у меня нету возможности смотреть тот фильм кот. вы мне предлагаете т.к. я в далеке, но все же, хотелось бы посмотреть, а почему они не создали отдельный сайт для наших фильмов, ведь некоторые фильмы в инете нету...
Mar 30, 2016
herel
herel
Я,петров,ол бидинмес Субедейни улус билип алыр кылдыр ундурер эвес човаа.Тыва бичии болгаш алдаржывазын дээн уткалыг бижип турарын ол бе аа.Ол Анджелина Джолин сээн аайын биле маа чедип келир кижи човаа аа
Mar 30, 2016
herel
herel
Петя оглу,Судедей Тыванын чоргааралын сен танывас кижи сен бе Я
Mar 30, 2016
vitalij
vitalij
Херел, в отличии от большинства, и уверен втом числе в отличии от тебя, я про Субедея знаю намного больше. Вот например ты, знаешь из какого он племени и рода? Какие племена и роды были в то время? Когда появилась та или иная тувинская фамилия? В современных реалиях, не имея денег снимать фильм про Субедея это значит опозорить его на весь мир. И опозориться самому. А вот если будут деньги, техника, то пожалуйста, потому что все остальное уже у нас есть. Вот ты, фанат Субедея, ответь мне, какой поход считается самым его знаменитым? Знаешь? Основоположником чего является Субедей? Каким образом он захватил Дербент?
Баштай шупту чувенин утказын билип алгаш, шыдаар шыдавас мен деп айтырыгга харыылап алгаш бир ле чувени кылып эгелээр. Кино даа болза, тудуг даа болза, садыг-саарылга даа болза. Ам кажан бир чувени кылып эгелей берзе, тончузунге дээр кылыр, берге дыр дээш октавас.
Mar 30, 2016
vitalij
vitalij
Можно круто бить себе в грудь и говорить - Я ПАТРИОТ, и нихрена не делать. А можно тихо и молча, реально делать что-то в благо людей. Надеюсь ты к первой категории не относишься? Или я ошибаюсь?
Mar 30, 2016
herel
herel
Ийе Петров,сээн чугаалап турарын шын сос,проблема акшада.Ам ол Субедейни ол хире сайгарар кижи,допчу намдарын билир кижи чараш сюжеттен чоп чогаатпас сен аа.Бо страницада,часпайн турар болзумза сюжеттер дээш конкурс чарлап турган чорду ышкаш...ычангаш улус боттарынын чечен угаанын мында бижип турар ышкажыгай,бо хун эвес даа бол,оон соонда кажан акша-копеек чугээртээрге режиссерларга кино ундуреринге белен сюжеттер чиг-даа бол,домей-ле чараш угланыышкынныг кинолар бар боор ышкажыгай...
Мээн бо бижип кааным шын бооп чадавас Петров.Улустун чараш чечен угаангырын билдинер-билдинмес дээрге меге-дир ийин Виталий...СУБЕДЕЙНИН ФАНАДЫ ДЭЭРГЕ ЧОРГААР-ЛА ДЫР АА виталик....Оон ол Субедейнин допчузун бижип корем аа солун шей.Чугле менээ эвес,билбес чон хой дур ийин.билискеп-ле чорлар ыйнаан аа...Дилег дир...
Mar 30, 2016
vitalij
vitalij
Ындыг харын, сээн бо состерин шын. Мени база шын эвес билип алган боор сен. Мен Субедейни болгаш тыва тоогуну сайзыратпас дыр деп чугаа чугааласкаваан мен. Амдыызында элек деп турган мен. Чуге дээрге далаш биле кылыр болза арай меге боор. Чижээ "Кочевник" деп казах кино. Ол кино соонда орустар элээн ур катыржып, арай казахтарны кочуласкаан (кинотеатрга орган мен). Обратный эффект, хотели прославить свою историю, а в итоге опозорили. Якуттарнын "Тайна Чингисхаана" деп кинону бистер ширегге корген бис, дискизин садып алгаш, полк эрлерин чыып алгаш, коруненр эрлер, тыва артистер ойнап каан кино дээш чыып алган бис. Якуттар ол кинону дек багай кылдыр тытырган, бистер тывалар ыядып, бааш сугар чер тыпайн турган бис. Кижи дээрге кижи, ам кино бертинде чаа рекламалаан бис. Ам канчаар, ыыт-дааш чок, кинонун тондур коруп турдувус. Орустарны эскереривиске арай деп ле коруп турар, ынчалза даа кым даа турарындан корткан. Бистер дембельдер, мен мл сержант. Кино тонуп каарга орустар чуу даа ыытаваан, чангыс кара соок армян оол чугалаан - "ну, так то ниче, только фильм Монгол был круче". Кара сооктер безин деликатно бактаваан, ынчалза даа, бистин артывыста таа чуу деп турган, бистер тывалар дээрге майтанып, хейле ол дискини частьче экелдивис деп турдувус. Ынчангаш ындыг чуве болбазы биле эки боданып, шинчилеп, ашка-тогерикти шимченип алгаш коргузер болза эки. Ам Субедейнин дугайында ажырбас, кол-кол кылган чуулдерин бижип белир мен. Сценарий харын берге болур боор, чуге дизе Субедейнин чурталгазы узун турган. 50 чыл шериг баштап келген. Ынчангаш кино ундурер болза бодаарымга чугле чурталгазынын бичии узундузун аяныг кылдыр тытырып ундурерге солун боор. 50 чылды экранче ундурери берге.
Mar 30, 2016
rolan
rolan
))) солун-на чугаалар дыр оо. Мен арай чай чок турдум киржиптер дээрге. Ам безин, арай кылыр чувелер хой бооп тур. ЧОгум албан бо бижээн чувелеринерни сайгарыпкаш харыылаптар мен )
Mar 30, 2016
vitalij
vitalij
Кстати, кое кому я обещал написать про Субедея.

Прославился он тем, что одним из первых, огромное внимание, можно сказать первочередное уделял разведке. Причем, если раньше разведка у полководцев сводилось к сбору информации, сколько войск, кто во главе и прочее. То Субедей, узнавал какая местность, где какие овраги реки и т.д. И это приводило к тому, что местное население знало местность хуже чем пришлые монголы. Ну и соответсвенно поиск слабых мест. Это приводило к тому, что армия под командованием Субедея смогла пройти кызылкумы, где местные жители никогда не проходили, он незаметно провел свои войска по скалам, где китайцы не ходили. Причем он провел войска конные. Потом отправил письмо чингисхану, он напал, а субедей неожиданно появился у китайцев в тылу. Китайцы были в шоке Но самая большая победа, выигранная лишь благодоря разведке и прочей хитрости, это битва на калке.
Русских и половецких войск было в несколько раз больше. По некоторым источникам это около 7 туменов (70 тысяч). У Субедея 20-25 тыс. Субедей, собрав нужную ему информацию, приказал отступать к калке по уже намеченному маршруту. Отступал несколько дней. По ходу отступления он стал проводить арьергардные бои, с целью их растянуть. И русские войска растянулись на день. Т.е. чтобы попасть из одного конца армии к другой требовался день. Паралельно он посылал своих шпионов в стан к русским князьям и половцам. И в итоге, когда войска пришли к калке, они были вдрызг разругавшимися. И начался бой, когда одна часть подходила к калке, другая часть бой пригрывала, а третья часть по совету шпионов субедея отказалась участвовать в бою. А другая поверившая в обещания субедея предала. Таким образом, превосходящие силы русских и половцев были разгромлены, а у монголов практически не было потерь. Еще одной заслугой является поход против Руси. Русь он завоевал с 40 тысячной армией. Он прекрасно изучил русскую местность и решил, что поход надо организовать зимой по ряду причин
1. Монголов было в разы меньше чем русских потому выступать летом не было смысла. Т.к.
русские стали бы собираться в лесу и начали бы партизанскую войну.
2. Зимой, из-за холодов, русская пехота сковалась бы, а в отсутствие продольствия и княжеской розни, каждый был бы сам за себя. Что и случилось. Ведь летом, когда монголы напали на половцев, русские князья объеденились. А вот если бы напали на Русь, то князья объеденились бы и подавно.
3. Когда каждый город оборонялся сам по себе, монголам было легче победить. А чтобы русским показалась что монголов много, они дезинформировали противника, и тогдашним жителям показалась, что монголам нет числа. Их много. И страх их сковал. Даже в летописях и в трудах советских историков, сохранились записи будто их было много. Только сейчас, современные российские ученые доказали, что монголов было всего 40 тысяч, а не 200 тысяч, как казалось раньше.
Mar 30, 2016
rolan
rolan
да, они рулили в те времена, но щас они....... просто монголы )
Mar 30, 2016
anita
anita
восхищаюсь вами ребята) молодцы
Mar 30, 2016
kara-kis
kara-kis
"Байырлыг" деп кинода авазын ойнап турар кижи эмин эртир аныяк эвес дир бе, угбазы-даа ышкаш. Азы каш харлыг кижил аан?
Mar 30, 2016
anita
anita
2Дугаар часть кажан унер? там наверно 3 темы будут любовь дружба и месть?)
Mar 30, 2016
chechen
chechen
Все чувства в одном флаконе ))
Mar 30, 2016
sajlik
sajlik
"Байырлыгда" авазын ойнап турар кижи оон оске ойнадыр кижи тыппаан диин.
Mar 30, 2016
kara-kis
kara-kis
Ынча деп билдим-даа иин ) Сайлык вы по истине талантливый человек )
Mar 30, 2016
chechen
chechen
Эрги-Барлык пусть снимает свое, у нас своих плохих хватает ))
Mar 30, 2016
rustem
rustem
Тыва киноларнын хунден хунче сайзырап олурары оорунчуг-дур. Чылдан чылче эки бут кырынга туруп, "Троя", "Титаник" дээн хевирлиг улуг масштабтыг киноларны ундуреринге чедир сайзыраарынарны кузеп каар-дыр мен)))
Mar 30, 2016
rolan
rolan
Четтирдивис, бир хун черле ол планканы чара шааптар бис )
Mar 30, 2016
ajizhi
ajizhi
здрасте, открою секрет успешности снятого фильма))), никогда не снимайте сразу после снятого фильма, особенно хорошего, фильм о фильме))), но хотя бы подожтите годика 2-3,ну или 1))),это просто совет))),подумайте об этом)))...
Mar 30, 2016
Mar 30, 2016
bujan
bujan
шын сен тыва дылывыс утпас болзувусса эки
Mar 30, 2016
leonid
leonid
Молодцы каръерного роста вамтак держать
Mar 30, 2016
leonid
leonid
А где можно ваши фильмы преобрести?просто сам нахожусь за пределами нашей Великой Тывы и редко приезжаю и то только на несколько дней.
Mar 30, 2016
maksim
maksim
НТВ покажет фильм-расследование Анатомия протестов - 2

http//www.ntv.ru/novosti/344918/

http//news.yandex.ru/yandsearch?c4ur=www.ntv.ru%2Fnovosti%2F344918%2F
Mar 31, 2016
nachin
nachin
Не помещало бы убрать лишний пафос из фильмов. Сопливости поменьше, смысла побольше и показать настоящие, реальные проблемы Тувы нацизм, расизм, неприятие других религиозных верований.
Mar 31, 2016
bujan
bujan
надо показать настоящую Туву ты прав
Mar 31, 2016
suzanna
suzanna
Чугле сен дээш деп кинону коргеш дыка мунгарап олурган мен ынча хой кижи олуржуп кааптарга ылангыя Буян Ховалыг дээш
Mar 31, 2016
seren
seren
экии кинода ойнап турар актёр актрисаларнын чугааланып турарын дыннаарга эмин эртир шулук чугаалап турар ышкаш кылдыр чугаалажып турар боор аан, ол талазын база бичии эдиптер болза кандыг боор ирги?? кинону ойнаарда чугаазын сеткилинден чугаалаар кылдыр актёрларын ооредир болза эи деп бодалдыг-дыр мен))
Mar 31, 2016
ajdin
ajdin
Оргкомитет III Всероссийского экологического кинофестиваля Меридиан надежды объявляет о начале приёма заявок на участие в конкурсе.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природпользования по Северо-Западному федеральному округу (dsc.nw.ru) в разделе Всероссийский экологический кинофестиваль.
Участниками конкурса могут быть государственные и частные студии, телекомпании, независимые продюсеры, творческие группы и независимые правообладатели авторских прав на предоставляемые фильмы.
На кинофестиваль принимаются научно-популярные, документальные, анимационные и учебные фильмы продолжительностью не более 60 минут, созданные в течение последних трех календарных лет. Также в конкурсе могут принять участие фильмы, представленные на других кинофестивалях.
Приём заявок продлится до 31 марта 2013 года. Заявки можно направить по адресу 191023, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 12, Дирекция Всероссийского экологического кинофестиваля Меридиан надежды, либо в электронном виде (e-mai meridian-hopemai.ru). Телефон для связи 7 921 747 95 95, директор фестиваля Наталья Уложенко.
С 22 по 24 апреля текущего года в Доме кино Союза кинематографистов Санкт-Петербурга (Караванная, 12) состоится III Всероссийский кинофестиваль экологических фильмов Меридиан надежды, учрежденный в январе 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга.для сведения
Mar 31, 2016
sajin
sajin
Вам не помешало бы снять фильм про паркур чтобы хоть как то развить его в Туве.Я сам трейсер и пока нет ни одного человека который занимается паркуром.
Mar 31, 2016
malish
malish
Солун кинодан тытырып корем. Таптыг артистерден шилип тургаш. Чараш чинге кандыгдаа уруглар бар, анаа эрлер база бар дыр тывада. ол шилип алыр кижилерин фантас дыр. Кинога чашпан дугайында база тытырбас сен бе? Тываларнын чурталгазы чугле чашпан кырында ышкаш.
Mar 31, 2016
malish
malish
Футбол дугайында база. Тывада футболистер дек ковей чоп. Харн спорт чуу хоо культура сайзырадыр кинолар тытырар болза эки диинь. И про обычаи тувинцев тоже.
Mar 31, 2016
sholban
sholban
Амдыы үнүп турар киноларга хамаарыштыр кандыг саналдыг болгаш бодалдыг мен дизе бир-ле дугаар - дыл.Тыва дылывыс.Киноларны көргеш,тыва дыл кырында чугааланып турарын чевенин кайгадым.Орус-даа чок,тывада-даа чок боорда,майт-шорт сөстерни хөйү-биле ажыглап турарынга таарзынмадым.Ынчалдыр-ла тыва дылывыс берге байдалда турда,улам-на мынчаар ону кино таваарыштыр көргүзерге багай-дыр.Ажыы-биле сценаристерниң ажылы шуут чиг болуп турар-дир.Харын-даа шуут чок болуп турар.Кинону үндүрген улус ону боттары эскербейн турары база багай-дыр.Бир болза боттарының кылган ажылынга таарзынганнары ол ирги бе.А көрүкчүлер бис таарзынмайн тур бис.
Ийиде жанр болгаш сюжет айтырыы.Эмин эртир кем-херек үүлгедиишкиннерин,өлүм-чидим,шош-содааны хөйү-биле көргүзүп турар-дыр.Баштайында бир дугаар тыва кино үнүп турда,тыва көрүкчүлер сонуургаар турган.Оон улай-улай ындыг янзылыг кинолар үнүп туруп бээрге сонуургал дораа чиде бээр диин.Кинога хамаарыштыр көрүкчүлерниң сонуургалы элээн калбак болгай...
Mar 31, 2016
shenne
shenne
Не хватает новых идей.
Mar 31, 2016
anastasi
anastasi
привет всем 1) бо тыва киноларда ойнап турар улустар эмин эттир шулуктеп турар аан))) состерин ооренип алгаш анаа бо кижилер канчаар чугааланыыры ышкаш ындыг боор болза эки 2) Оон база бирээни эскерген мен,чогум тыва кино корген санымдала эскерер мен, тывалар шупту кинозунда эзирик боор,арага ишкен боор сан чок кылдыр, вот это меня бесит))) откровенно говорю)) ындыг чуулдерни база ап кааптар болза эки)) 3)тываларнын бажыныы кудумчузу ындыг кээргенчиг боор эвес аан, база шупту ындыг
Киноларны ойнаарда таптыг аяанныг кудумчуларга бажыннарга ойнаарын дилээрдир мен))) Араг ижип турар сюжет сцена ол чувелерни чугле ийи чангыс ойнаар боор болза эки спасибо за понимание
Mar 31, 2016
ajdis-i
ajdis-i
Но в основном все очень классно,но говорят они не естественно и фильмы очень короткие хотелось бы большего.Ваши фильмы интересные-)
Mar 31, 2016
ajdis-i
ajdis-i
Лично мое предлодение это фильмы про жизнь молодежи или учашихся в наших школах нашего города про их любовь и предательство в жизни вот мое предложение-)-)
Mar 31, 2016
bad
bad
надо вам обученных работников взять не хватает эффектов найти настоящих актеров а не случайных прохожих надо годами снять а не по быстрому и камера нужна хорошая и научитесь на 3d программах пример maya или типа ae
Mar 31, 2016
bad
bad
вот пример 3d и after effects http//vk.com/video-74581982_169661549?ist=254c44c137143abeae
Mar 31, 2016
vanya
vanya
Вот такой отзыв о Кызыле http//so-far.ru/trips/kyzy/
Че так реально опасно там?
Mar 31, 2016
shorana
shorana
Экии, ийе мен тыва дыл факультедин дооскан болгаш чамдык бичии частырыглар тургулаар, ону чоорту арга-дуржулга ковудеп, мергежээн тудум эттине бээр деп бодап турар мен. Демниг ажыл чорудулга херек ирги бе.
Mar 31, 2016
ajlana
ajlana
ты сначала на себя в зеркала загляни и говори хочу быть актрисой
Mar 31, 2016
shorana
shorana
и что? это было давноза моим возрастом издеваешься что ли, обижаешь
Mar 31, 2016
ajlana
ajlana
хаха не смешни меня дурочка))
Mar 31, 2016
shorana
shorana
кто ты такая? кандыг-даа рольду ойнап шыдаар мен, ойнап-даа чораан мен. шаннал-макталдарым хой.билбейн чыткаш кижи куду корбекинога ойнаксаар-ойнаксавазым сээ кандыг хамаан чувел?чоп мени мында куду коруп тур сен.
Mar 31, 2016
ajlana
ajlana
кижи др мн-P сээн ол кинога ойнап турганын мээ херээ чок чедиинь таа мегелеп трар сн
Mar 31, 2016
vektor
vektor
Второй режиссер с 30 ноября в АМЕДИА

Придя на съемочную площадку впервые, вы можете легко принять за главного режиссера его первого помощника - второго режиссера. Именно он обычно с громкоговорителем на площадке отдает команды съемочной группе.
-Занять исходные позиции Тишина на площадке
Звук?
- Есть
-Камера?
- Идет
-Отмечаем дубль
- Кадр 1 Дубль 1 Сцена 1
-И Начали

От него зависит весь съемочный процесс и слаженность команды во время съемок.
Научиться повелевать магией создания кино поможет наш курс Второй режиссер с практикой на съёмочной площадке.
Подробнее http//vectorkino.ru/index/rezhissura/0-16
Добавить комментарийКаптча:

Последние обсуждения
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ В КИНОТЕАТРАХ ХАРЬКОВА
О кино Пишет: kino 1 год назад 7 718
Мы создали это обсуждение специально для того, чтобы вы могли рассказать и узнать о премьерах которые посмотрели/хотите посмотреть!...
НАШИ ОТВЕТЫ ГОСПОДАМ ЖУРНАЛИСТАМ (2011)
О культуре Пишет: evgenij 1 год назад 6 492
НАШ ОТВЕТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ". В газете "АиФ Урал" появилась следующая занятная информация: "Правда, что в наш город приедут тибетские монахи? Да, тибетские монахи...
Вопросы и предложения к стримам Онти
О кино Пишет: sergej 1 год назад 42 649
В общем, очень сильно задумался о показе чего-то старенького, но хорошенького. Долго взвешивал, что взять: неувядающую классику с NES/SEGA или же культовую вещицу поновее. Решил начать с более...
Популярные обсуждения
 реклама сайтов и групп
О пении и вокале Пишет: viktor 1 год назад 5 2782
...
Ответы на частые вопросы
Об играх Пишет: jolki-19 1 год назад 99 2359
Смотрите все видеуроки: http://www.youtube.com/playlist?list=PLjMw5Nli_8ngQ5tM1Ad6Xyw1KcuVz8qh6 На каких платформах выйдет игра? - Поиграть в "Ёлки-1914" можно будет на устройствах с Android...
Нужны ли сольные произведения на службе
О пении и вокале Пишет: aleksand 1 год назад 41 964
Дорогие друзья!хотелось бы узнать ваше мнение по вопросу о сольном пении на службе и вообще необходимости применения сольного пения на службе....